Sản phẩm
Quảng cáo

viagra wiki

viagra prodej cena


Khách hàng thân

ciproxin 1000

ciproxin
2018

Tập Đoàn Sông Đà


Y Dược Bảo Long

   Y dược Traphaco


 
Sản phẩm  -  Máy co màng, in date,dán nhãn, Máy thổi chai PET
Máy đếm xếp đóng gói màng co

sertraline 50 mg and alcohol

sertraline and alcohol reddit areta.se

Maùy ñeám xeáp vaø ñoùng goùi maøng co töï ñoäng,Model: VP-6030A:

 • Maùy ñieàu khieån baèng laäp trình PLC, (PLC cuûa haõng Mitsubishi)
 • Ñöôïc thieát keá vôùi baêng taûi ñaàu vaøo daïng L daøi 1200 mm. Boä phaän sensor seõ kieåm tra soá löôïng saûn phaåm treân moãi haøng, neáu ñaõ ñuû theo soá löôïng aán ñònh ban ñaàu seõ baùo thieát bò ñaåy ñeå ñaåy khoái naøy vaøo ñoùng goùi. Sau khi khoái saûn phaåm ñaõ vaøo khu vöïc ñoùng goùi, thieát bò ñaåy seõ ñaåy khoái saûn phaåm naøy ñi qua taám maøng co, dao caét ñoàng thôøi ñöôïc laép keøm vôùi dao haøn seõ haï xuoáng - hoaøn taát coâng ñoaïn ñoùng goùi
 • Gạt ñeám – xeáp töï ñoäng, tuøy theo soá löôïng saûn phaåm trong nhoùm ,kích thöôùc khoái saûn phaåm vaø yeâu caàu ñoùng goùi ta coù theå choïn xeáp theo daïng: 2 x 3; 3 x 4; 3 x 6; …
 • Söû duïng 02 cuoän maøng daïng maøng ñôn. Chaát lieäu maøng :  PE, PVC.
 • Saûn phaåm ñoùng goùi: thích hôïp cho nhöõng loaïi chai nhöïa, chai thuûy tinh, hoäp giaáp, ñoà hoäp, Bia, nöôùc giaûi khaùt, …
 • Chieàu daø thanh haøn: 700mm
 • Kích thöôùc khoái saûn phaåm :  Daøi : 200~500 mm - Roäng : 60~300 mm Cao : 50~330mm.
 • Toác ñoä ñoùng goùi : khoaûng 5 ~ 14 khoái/phuùt (tuøy thuoäc qui caùch khoái ).
 • AÙp suaát khí neùn : 5 kg/ cm2  .
 • Kích côõ maùy (DxRxC) : 1360 x 2120 x 1900 mm. Troïng löôïng maùy :  465 kg.
 • Ñieän söû duïng : 3 phase, 380V, 50 Hz.

2. Buoàng maøng co, Model: VS-6040M

 • Saûn phaåm thích hôïp : ñoà hoäp, caùc saûn ñöïng trong khay, ñoà chôi, duïng cuï theå thao, vaät duïng haøng ngaøy, linh kieän ñieän töû…
 • Chaát lieäu maøng co: PVC, POF.
 • Toác ñoä baêng taûi :  1 ~ 10m/phuùt.
 • Kích côõ cöûa maøng co (RxC) :  450 x 350 mm.
 • Kích côõ ñoùng goùi (RxC) :  toái ña 400 x 330 mm.
 • Boä phaän ñieàu chænh nhieät ñoä baèng ñoàng hoà.
 • Söû duïng baêng taûi dạng ñuõa, Khoaûng caùch giöõa hai ñuõa :  25mm.
 • Caáu truùc ñôn giaûn coù theå ñieàu chænh moät caùch deã daøng.
 • Nhieät ñoä toaû ñeàu trong buoàng maøng co laøm giaûm söï tieâu hao ñieän vaø ñaûm baûo veà thaåm myõ   cho thaønh phaåm maø khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng beân trong.
 • Khung maùy ñöôïc laøm baèng sôn tónh ñieän. Ñaët bieät maùy ñöôïc thieát keá theo tieâu chuan an toaøn cuûa chaâu AÂu, Vôùi boä phaän caùch nhieät ben ngoaøi maùy, nhaèm giaûm tieâu hao nhieät löôïng vaø baûo veä beân ngoaøi.
 • Coâng suaát: 22KW.
 • Kích côõ maùy (DxRxC):  2800 x 920 x 1720 mm.
 • Ñieän söû duïng:  380V , 3 phase , 50Hz.
 • Troïng löôïng maùy :  560 kg
Sản phẩm cùng loại
1 2
 
Tư vấn trực tuyến

at home abortion

abortion clinics in birmingham al avonotakaronetwork.co.nz
Hotline 0976 688 989 
Tư vấn 0972 534 989
HTKT:      0975 075 857
HTKT:    0969 746 869
HTKT:    0963 621 099TPHCM: 0974 81 8888
Hà Nội :024 66 51 88 99
          024 66 61 8989

Tin tức nổi bật
Đối tác